Wycena nieruchomości


Podstawowym celem działalności firmy w zakresie wyceny nieruchomości jest określanie wartości:

nieruchomości gruntowych

 • działki budowlane
 • działki komercyjne
 • działki rolne

 

nieruchomości lokalowych

 • lokale użytkowe
 • lokale mieszkalne 

 

nieruchomości zabudowanych

 • budynki o przeznaczeniu mieszkalnym lub komercyjnym

 

nieruchomości komercyjnych

 • przemysłowych, biurowych, magazynowych

 

nieruchomości zabytkowych
ograniczonych praw rzeczowych

 • użytkowanie, służebność,

 

innych

Wykonane wyceny mogą służyć do następujących celów: 

 • zabezpieczenie kredytu
 • ustalenie ceny sprzedaży
 • ustalenie podatku od spadku i darowizny
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • podział majątku
 • wykup mieszkania spółdzielczego
 • określenie opłaty adiacenckiej
 • określenie opłaty planistycznej
 • określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji - odrolnienia gruntu
 • określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.)
 • postępowanie spadkowe
 • postępowanie sądowe
 • postępowanie wywłaszczeniowe
 • sprzedaży, darowizny, zamiany, podziału, wynajmu
   

Zapewniam wysoką jakość realizowanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi  i standardami zawodowymi. Moją pracę cechuje bezstronność, terminowość oraz profesjonalizm.